LEMMA: "antropomorfo"

MNG: 5456

CAT: NOUN

"antropomorfo" =TOKEN_OF=> "forma"(NOUN)

"antropomorfo" =HAS_SPEC=> "passaggio"(NOUN)

"antropomorfo" =HAS_SPACE,INTERVAL=> "scimmia"(NOUN)

"antropomorfo" =HAS_SPACE,INTERVAL=> "uomo"(NOUN)

"uomo" =HAS_TAG=> PERSON()
Back to: antropomorfo